Nameless

@nanashi (Thành viên)

GIỚI THIỆU

Không có gì quá đặc biệt.Thích những thứ kawaii~~~,thích light novel,thích game.Ngoài ra không có gì đặc biệt.

THÀNH TỰU

Đồng hành: 2018
Đồng hành: 2017

TRUYỆN THAM GIA

BÌNH LUẬN