Shay

@vothuan811 (Thành viên)

GIỚI THIỆU

THÀNH TỰU

Cựu Vương
Đều hơn quay tay
Đồng hành: 2018
Đồng hành: 2017
Xây dựng: Khởi đầu trắng tay

TRUYỆN THAM GIA

BÌNH LUẬN