Phi Công Trẻ

@youngpilot (Thành viên kì cựu)

GIỚI THIỆU


Cuộc đời mỗi người là những chuyến bay. Tôi là một phi công và tôi dậy thì hơi sớm, nên người ta gọi tôi là phi công trẻ 

THÀNH TỰU

Đồng hành: 2018
Đồng hành: 2017
Xây dựng: Khởi đầu trắng tay
Thành lập: ℒittle Nights Team

TRUYỆN THAM GIA

BÌNH LUẬN