23:11WEB NOVEL
Ngày 004

11:11pm

Sir Dirham: Tôi đi chết đây, bạn vẫn không chịu trả lời tui.

Sir: Xin chào?

 

12:12am

Sir: À! Tôi biết rồi.

Sir: Bạn đã ngất đi vì xấu hổ nên không thể trả lời tui phải hơm?

Sir: Thức tỉnh đê, Jhing.

Sir: Đừng xấu hổ nhiều quá, làm ơn đấy.

 

Dịch giả (solo) Econzin

BÌNH LUẬN